Varför rapportera tillbud?

Sveriges Gasföreståndareförening skall enligt stadgarna ($3) verka för säkra anläggningar genom t ex tillbudsrapportering. Syftet med detta är att vi skall lära oss av de tillbud som hänt innan allvarliga misstag sker. Exempelvis förbättra rutiner eller bygga bort riskabla företeelser.

Sveriges Gasföreståndareförening är en användbar kanal för tillbudsrapportering. Föreningen, som är neutral, har bl a till uppgift att vara ett forum bland medlemmarna för erfarenhetsutbyte och tillbudsrapportering. Vid inträffad händelse som är av vikt för medlemmarna kommer medlemmarna att tillskrivas därom. Det är inte alla gasolanvändare som är med i Svenska Gasföreningen och då kan Sveriges Gasföreståndareförening vara en användbar informationsväg.

Vad är ett tillbud?
Tillbud (incident, near miss) är ett avbrutet, oönskat händelseförlopp i verksamheten som kunnat resultera i skada på människa, miljö eller egendom, dvs en skada eller resursförlust har ej uppkommit.

När skall man rapportera?
När en händelse inträffat och vi blir rädda för vad som skulle kunnat hända om olyckan varit framme, är det ett tillbud som bör rapporteras vidare.

Vem skall rapportera?
Rapportskyldighet föreligger för verksamhetsansvarig, i våra fall gasföreståndaren. 
OBS! Alla tillbud bör rapporteras för att fånga upp olycksrisker.

Vem skall hålla i det hela?
Yrkesinspektionen enligt lag, lokala räddningstjänsten (tillsynsmyndigheten) som i förekommande fall skall rapportera till MSB om det gäller brandfarlig vara enligt lag, företagsledning, försäkringsbolag. I förekommande fall företagets skyddskommitté, skyddsombud, skyddsingenjör, brandskyddsansvarig och eventuell annan lokal tillbudsorganisation. Branschorganisationer som Svenska Gasföreningen sammanställer tillbud med brandfarlig gas. Svenska Gasföreningen har ett särskilt tillbudsrapportblad som vi lämpligen kan använda.

Vad är en olycka?
En olycka (accident) eller skadehändelse, är en oönskad, oavsiktlig och tidsmässig oförutsedd händelse som resulterat i skada på människa, miljö eller egendom. Skadehändelsen har medfört resursförlust.

Olyckor skall anmälas till:
Yrkesinspektionen enligt lag, lokala räddningstjänsten som skall rapportera vidare till MSB enligt lag. Till lokala organisationer samt bransch- och intresseorganisationer anmäls som vid tillbud. 

OBS: Om personskador inträffat skall även polisen meddelas.