Tillbudsrapport

Händelse:
Utsläpp från vätskefas

Händelseförlopp:
Tryckökning i huvudledning efter pump varvid säkerhetsventiler öppnades och gasol i vätskefas strömmade ut.

Orsak:
Någon av överströmningsventilerna efter pumpen har frusit eller av annan orsak ej öppnat på avsett vis.

Åtgärd:
Pumpen har stängts av och gasmatningen sker med självtryck. Örebro gasteknik kontrollerar all utrustning.

Keycast Kohlswa AB
KOLSVA