Stadgar

STADGAR SVERIGES GASFÖRESTÅNDAREFÖRENING
Antagna 2017-05-10

§ 1 Namn
Föreningens namn är Sveriges Gasföreståndareförening

§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm

§ 3 Ändamål, medlemskap
Föreningen är en ideell förening och utgör en sammanslutning av gasföreståndare och ställföreträdande gasföreståndare inom industri och energiföretag som använder gas i sådan omfattning att lagen kräver föreståndare för brandfarlig vara. Varje sådant företag medges ett medlemskap, dock kan företag som har sådan lokalisering att särskild gasföreståndare krävs på de olika platserna medges ett medlemskap för varje sådant gasföreståndarområde. Företagen representeras,   i föreningen, av gasföreståndare eller ställföreträdande gasföreståndare.
Även andra som har intresse av gassäkerhetsfrågor kan efter styrelsens prövning och godkännande anslutas till föreningen.

Medlem, som betytt mycket för föreningens utveckling och verksamhet, kan utses till hedersmedlem efter styrelsens prövning och årsstämmans godkännande. Hedersmedlemskapet är personligt.

Föreningens uppgifter är att tillvarata gasföreståndarnas intresse genom:

 • att verka för fullgod säkerhet vid anläggningarna.
 • att utbyta erfarenheter mellan gasföreståndare, t ex tillbudsrapportering.
 • att initiera till undersökningar som utvecklar gassäkerheten.
 • att bevaka myndigheters och andras agerande avseende gassäkerheten.
 • att sprida information till föreningens medlemmar.


§ 4 Verksamhet
Verksamheten bedrivs med årliga sammankomster för föreningens medlemmar. Föreningen avser att mellan sammankomsterna via utsedda arbetsgrupper vara remissorgan och lämna information till medlemmarna avseende tillbud, regeländringar mm.

§ 5 Medlemskap och uteslutning.
Medlemsansökan ställs till föreningens styrelse.

Medlem är skyldig

 • att betala av årsstämman fastlagd avgift.
 • att på överenskommet sätt lämna erforderliga upplysningar om gasanvändning, tillbud, undersökningar och tekniska förbättringar.


Medlem är den som betalt in av årsstämman fastställd medlemsavgift eller den som är hedersmedlem. Medlem som motarbetar föreningens syfte må uteslutas ur föreningen av årsstämman på förslag av styrelsen.

§ 6 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter beslutas av årsstämman.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 7 Övriga intäkter
Föreningen anordnar konferenser som är avgiftbelagda. Överskottet från dessa används för föreningens finansiering av verksamheten tillsammans med intäkterna från medlemsavgifterna.

§ 8 Verksamhetsår
Verksamhetsår är från årsstämma till årsstämma. Räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ utgörs av årsstämman. Ordinarie årsstämma hålls varje år före decembers månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsstämma hålls då styrelsen så beslutar eller om minst 1/5 av medlemmarna till styrelsen skriftligt yrkar detta.

§ 10 Årsstämma
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
 5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse.
 6. Fastställande av föreningens balansräkning med medeldisposition.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.
 8. Val av ordförande i föreningen.
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 10. Val av 2 revisorer att granska föreningens räkenskaper.
 11. Val av valberedning om tre personer varav en är sammankallande.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 13. Fastställande av verksamhetsplan.
 14. Fastställande av medlemsavgifter och utredningskostnader.
 15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsstämman. Motion till årsstämman bör inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Vid extra årsstämma får endast ärenden som är upptagna i kallelsen behandlas. Protokoll från ordinarie eller extra årsstämma justeras och tillställs därefter medlem.

Tvister rörande tillämpning och tolkning av dessa stadgar skall avgöras av årsstämman genom majoritetsbeslut.

§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till ordinarie eller extra årsstämma skall utsändas minst 45 dagar före årsstämman.

§ 12 Rösträtt
Varje medlemskap berättigar till en röst. Beslut vid årsstämman fattas av enkel majoritet utom för § 16 Stadgeändringar och § 17 Upplösning, vilka kräver 2/3 majoritet. Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter erlagts för senaste verksamhetsåret. Styrelsen utarbetar röstlängd.

Medlem som har förfall att personligen närvara vid ordinarie årsstämma kan med bevittnad fullmakt uppdraga åt annan medlem att utöva rösträtt. Fullmakten skall registreras före omröstningen.

§ 13 Styrelse

 • Styrelsen är föreningens förvaltande organ.
 • Styrelsen skall bestå av 8 ledamöter där ordföranden har utslagsröst.
 • Styrelsen bör spegla medlemsgruppernas verksamhetsområde.
 • Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Ordförande väljs på två år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, varav halva antalet väljs varje år.


Föreningens firma tecknas av ordförande och/eller den eller de som styrelsen utser. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 14 Ansvarsfrihet
Till föreningens skulder häftar endast föreningens tillgångar inberäknat förfallna ej inbetalda avgifter.

§ 15 Revisorer
Två revisorer utses efter förslag från medlem av årsstämman för ett räkenskapsår.

§ 16 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan ske vid ordinarie årsstämma, med 2/3 majoritet.

§ 17 Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kan ske endast efter två på varandra följande årsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie årsstämma. Mellan årsstämmorna skall minst 3 månader förflyta. Vid båda skall majoritetsbeslut om 2/3 föreligga för upplösning.

​​​​​​​De tillgångar som eventuellt finns i föreningen skall efter upplösningen delas lika mellan medlemmarna, därest förslag som vinner enkel majoritet inte ger annat beslut.