Sveriges gasföreståndareförening

Vi är en förening som stöttar gasföreståndare inom alla verksamheter. Vi är politiskt obundna och har som mål att sprida kunskap om de förändringar i direktiv och lagar som ständigt sker samt att via en årlig konferens skapa erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar.  Vi deltar även som remissinstans i samband med utredningar av kommande lagändringar och direktiv.
 
Styrelsen

Nyheter

2018

Nästa konferens blir i Jönköping den 10-11 April 2019.

Läs hela inlägget »

Här har du möjlighet att lämna dina synpunkter på hur föreningen ska agera/se ut i framtiden.
Vi i styrelsen är väldigt tacksamma för alla synpunkter från er medlemmar.
Alla synpunkter lämnas anonymt!

Läs hela inlägget »

tips

2018

Ditt gasolbolag kan tillhandahålla en blankett för riskinventering av er gasolanläggning. Denna blankett är framtagen i Svenska gasföreningens gasoltekniska arbetsgrupp där gasolbolagen är representerade. Blanketten är förtryckt med de risker som skall beaktas och det finns hänvisningar till lagar och normer. Detta förenklar ert riskinveteringsarbete som ni är skyldiga att utföra på er anläggning.

Läs hela inlägget »

Tips p. g. a. inträffat pannhaveri där orsaken misstänks bero på hastig antändning av brännbara gaser i eldstaden.

Bakgrund
Vid drift av moderna miljöoptimerade pannor är luftöverskottet mycket lågt för att minimera kväveoxidbildning (NOx) i rökgaserna. Marginalen för att få oförbränt bränsle i rökgaserna är då liten.

Tänk på
Att ha kontroll på oförbränt i rökgaserna genom tillförlitlig mätning av O2 i rökgaserna. Finns O2-mätning både för reglering och för mätning av kväveoxider kan det vara ide att ha båda O2-mäternas värde tillgängliga i kontrollpanel för att snabbt få en uppfattning av att bägge mäter rätt.

Larm om skillnad föreligger mellan mätpunkterna eller lågt värde kan vara en ide.
Att vid rökgasrecirkulation man bör försäkra sig om att även recirkulationskanaler blir säkert vädrade genom att t.ex. ett spjäll förser recirkulationskanaler med friskluft under vädringen.
Att vid rökgasrecirkulation kan det också vara en idé att mäta CO för att ha kontroll på förbränningen.

Att man vid rökgasrecirkulation bör förvissa sig om att flamvakter mäter en stabil låga så att förbränningsrummet ej blir överkarburerat.

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Grundkrav
De grundkrav man bör ställa på ett packningsmaterial är att det:

  • Är godkänt att användas i gasolinstallation
  • Är beständigt mot åldring
  • Är brandsäkert
  • Har ett brett temperaturområde, dvs att materialet även klarar temperaturer <<0°C.
Lämpligt packningsmaterial

Ett icke organiskt packningsmaterial är det säkraste man kan använda vid installation i gasolanläggningar. Ett exempel på detta är Thermiculite. Annat material som kan användas är expanderad grafit, men detta har vissa begränsningar på grund av att det kan oxidera vid vissa omständigheter. Både Thermiculite och expanderad grafit kan fås som fyllnad i spirallindad packning, yta på kamprofilpackning och som vanlig skuren flänspackning.

Materialbeskrivning
Den spirallindade packningen är det absolut säkraste alternativet man kan välja. Dock skall man ha såväl invändig som utvändig stödring, till alla plana flänsar. Har man flänsar med fjäder och not, behövs det normalt inga stödringar, men man ska då observera att det behövs ett glapp mellan packningen och det spår den placeras i. Detta för att packningen ska kunna komprimeras på ett korrekt sätt. 1,6mm på inner och ytter diametermåttet är lämpligt glapp. Den spirallindade packningen har en som standard en nominell tjocklek av ca 4,5 mm men andra tjocklekar är förekommande.

Den rivjärnsarmerade Thermiculite packningen är det säkraste packningsmaterialet av de armerade packningstyperna enl. TKN grupp 2. Detta material kompletterar den spirallindade packningen på de lägre trycken. Thermiculite är ett icke organiskt packningsmaterial som klarar extrema temperaturer. Det är brandklassat enligt högsta API klassning. Materialet är okänsligt för åldring, oxidation och även de flesta kemikalier. Materialet klarar temperaturer från kryogent till över 1000°C och lämpar sig mycket väl för avtätning av gaser.
Den sträckmetall eller rivjärns armerade grafiten är ett annat bra material för avtätning av gaser. Det ingår i TKN grupp 2. Detta material kompletterar den spirallindade packningen på de lägre trycken. Dock är det känsligt för oxidation. Oxidationen accelererar kraftigt vid temperaturer över 330°C. Det är även känsligt för flera kemikalier.

Observera
Oavsett vilket av dessa packningsmaterial som väljs, bör man följa packningsleverantörens monteringsanvisningar och utnyttja tillgängliga skruvkrafter. Planpackningar i PTFE eller med inblandning av gummi, klarar normalt inte de grundkrav som ställs för användning i gasolinstallationer och bör därför inte installeras.

Läs hela inlägget »