Tips för rökgasåterföring

Tips p. g. a. inträffat pannhaveri där orsaken misstänks bero på hastig antändning av brännbara gaser i eldstaden.

Bakgrund
Vid drift av moderna miljöoptimerade pannor är luftöverskottet mycket lågt för att minimera kväveoxidbildning (NOx) i rökgaserna. Marginalen för att få oförbränt bränsle i rökgaserna är då liten.

Tänk på
Att ha kontroll på oförbränt i rökgaserna genom tillförlitlig mätning av O2 i rökgaserna. Finns O2-mätning både för reglering och för mätning av kväveoxider kan det vara ide att ha båda O2-mäternas värde tillgängliga i kontrollpanel för att snabbt få en uppfattning av att bägge mäter rätt.

Larm om skillnad föreligger mellan mätpunkterna eller lågt värde kan vara en ide.
Att vid rökgasrecirkulation man bör försäkra sig om att även recirkulationskanaler blir säkert vädrade genom att t.ex. ett spjäll förser recirkulationskanaler med friskluft under vädringen.
Att vid rökgasrecirkulation kan det också vara en idé att mäta CO för att ha kontroll på förbränningen.

Att man vid rökgasrecirkulation bör förvissa sig om att flamvakter mäter en stabil låga så att förbränningsrummet ej blir överkarburerat.

Styrelsen